Romy Schneider, Paris, 1974 by  Giancarlo Botti

Romy Schneider, Paris, 1974

by 

Giancarlo Botti