For Those Who Enjoy the Taste of Good Whiskey&…

For Those Who Enjoy the Taste of Good Whiskey…

   7-Up ‘The Man’s Mixer’, 1964